Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Nepremičninska družba: Sprogar nepremičnine d.o.o., s sedežem Vukovski vrh 38a, 2221 Jarenina, Matična številka: 3616312000, Davčna številka: 37179187, ki jo zastopa direktorica: Maša Sprogar (v nadaljevanju: Nepremičniska družba) na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS, št. 72/2006, s spremembami in dopolnitvami) sprejme naslednje

 

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA

pri posredovanju v prometu z nepremičninami

 

 1. UVODNE ODLOČBE

1.1       S splošnimi pogoji poslovanja pri prosredovanju v prometu z nepremičninami  (v nadaljevanju. Splošni pogoji) se urejajo pravna razmerja med naročninsko družbo in naročiteljem.

1.2       Sprošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem. Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju je tudi kopija zavarovalne police.

1.3       V primeru, da pogodba o posredovanju, vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, pravladajo določila pogodbe o posredovanju.

 

 1. POMEN IZRAZOV

2.1       V teh Splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

- Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

- Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami obsegajo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pogodb, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.

- Naročitelj je fizična oseba ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju, in za katero nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičnino.

- Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninska družba poskuša spreviti v stik z naročitevljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

- Naročitelj ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci ozirma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

- Pogodba o posredovanju je pisna pogodba, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj ter s katero se nepremičninska družba zavezuje,  da si bo prizadevala najti in spraviti v stik naročitelja s tretjo osebo, ki se bosta pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

- Pogodba, katere predmet je nepremičnina, je kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.

Nepremičnina je v pgoodbi o posredovanju opredeljena nepremičnina.

- Stik je kakršnakoli povezava med naročiteljem in tretjo osebo v zvezi z nepremičnino, ki jo vzpostavi nepremičninska družba preko svojih zaposletnih ali pogodbenih sodelavcev (npr. da organizira njun sestavek v svojih prostorih ali izven njih, da naročitelju ali tretji osebi posreduje kateri koli podatek o naslovu, sedežu, številki telefona, naslovu elektronske pošte tretje osebe oziroma naročitelja, da opravi ali organizira ogled nepremičnine s tretjo osebo ali da stranki seznani na drug način s pomočjo telekomunikacijskih sredstev itd.).

 

 1. STORITVE POSREDOVANJA

3.1       Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja pri:

- prodaji ali nakupu nepremičnine,

- oddaji, najemu, zakupu ali

- drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

3.2 V storitvah posredovanja iz točke 3.1, so zajeti zlasti naslednji posli, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla:

- sprejem naročila za posredovanje pri pravnih poslih, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino;

- ugotavljanje istovetnosti naročitelja z vpogledom v osebni dokument in javne evidence;

- pridobivanje kontaktnih informacij o naročitelju za namen spravljanja v stik s tretjo osebo (osebno ime/firma, naslov/sedež, telefon, faks, elektronska pošta, ipd.);

- pridobivanje osebnih podatkov oz. identifikacijskih podatkov naročitelja ali tretje osebe za pripravo zapisa pogodbe katere predmet je nepremičnina (osebno ime/firma, naslov/sedež, matična, davčna številka, številka osebnega računa oz. transakcijskega računa);

- priprava pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami z določitvijo obsega storitev posredovanja, predloga višine plačila za posredovanje, pogojev plačila in drugih sestavin v skladu z zakonom, ki ureja nepremičninsko posredovanje;

- pojasnilo naročitelju in tretji osebi o tržnih razmerah, pomembnih za določitev cene nepremičnine oziroma najemnine;

- seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe, za katero posreduje;

- seznanitev naročitelja in tretje osebe z višino in vrsto davčnih obveznosti, morebitnih stroškov notarskih opravil, stroškov vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe;

- ugotovitev dejanskega stranja nepremičnine s skrbnim ogledom nepremičnine;

- ugotovitev informacijsko-telekomunikacijske in komunalne opremljenosti nepremičnine ter pregled urejenosti okolice in ugotavljanje ostalih značlnosti nepremičnine;

- ugotovitev pravnega stanja nepremičnine na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig (zlasti zemljiške knjige, zemljiškega katastra, katastra stavb oziroma, če nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi listin, ki izkazujejo obstoj lastninske pravice, drugih stvarnih in obligacijskih pravic ter ostalih pravnih dejstev);

- pisno obveščanje naročitelja in tretjih oseb o očitnih stvarnih napakah ter pravnih napakah, ugotovljenih pri pregledu dejanskega in pravnega stanja nepremičnine;

- seznanitev naročitelja in tretje osebe s tveganji, ki izhajajo iz neurejenega pravnega stanja nepremičnine, zlasti pravic tretjih oseb na nepremičnini, javnopravnih omejitev ipd;

- pripravo ustrezne oglaševalske strategije in izvdbo običajnega oglaševanja nepremičnine;

- seznanitev tretje osebe z nepremičnino in s ključnimi lastnostmi nepremičnine, organizacija in vodenje ogledov v prisotnosti naročitelja, organizacija sestankov med naročiteljem in tretjo osebo, posredovanje kontaktnih podatkov, ki jih v pogodbi o posredovanju opredeli posameznik, na katerega se podatki nanašajo, tretji osebi oz. naročitelju, kadar oba izkažeta resno zanimanje za pogajanje z sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina; - sprotna in ažurna telefonska, pisna in spletna komunikacija z naročiteljem in tretjimi osebami in sprotno informiranje naročitelja glede opravljenih storitev posredovanja v prometu z nepremičninami; - sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, za katero nepremičninska družba posreduje.

3.3 S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje poslov iz točke 3.2

3.4 PO pisnem obvestilu Nepremičninske družbe o opravljenjem stiku s tretjo osebo, mora naročitelj v roku 3 (treh) delovnih dni od tega obvestila, Nepremičninsko družbo pisno obvestiti o dejstvu, da ga je predhodno v stik z isto tretjo oesbo spravila že konkurenčna (nepremičninska) družba. V nasprotnem primeru se šteje, da je naročitelja v stik s tretjo osebo spravila Nepremičninska družba.

3.5 Smiselno enako, kot to določa točka 3.4 velja v primeru, ko naročitelj sam najde in naveže stik s tretjo osebo.

 

 1. DODATNE STORITVE

4.1       Nepremičninska družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem dogovorita z naročiteljem v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, ki predstavlja dopolnitev pogodbe o posredovanju.

4.2       Kot dodatne storitve se štejejo zlasti:

- priprava osnutka pogodbe, katere predmet je nepremičnina;

- zastopanjev postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;

- organizacija cenitve nepremičnine;

- zastopanje v davčnem postopku;

- urejanje pravnega stanja nepremičnine;

- hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu;

- druge storitve, ki se opravljajo na zahtevo naročitelja v zvezi z nepremičninami.

4.3 Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

4.4 Nepremičninska družba je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve tudi, če Pogodba katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

 

 1. PLAČILO ZA POSREDOVANJE

5.1       Višino plačila za posredovanje nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

5.2       Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene cene, če ni v pogodbi o porsredovanju drugače določeno. Kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR, je lahko znesek plačila za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje, tudi višji od 4% od pogodbene cene. Če ni v pogodbi o prosredovanju določeno drugače, znaša v primeru, da je predmet posredovanja najem oz. oddaja v najem ali zakup: plačilo za posredovanje dve mesečni najemnini (najemodajalec in najemnik plačata vsak po eno najemnino), dogovorjeni v pogodbi pri kateri je nepremičninska družba posredovala.

5.3       V primeru, da nepremičninska družba katerega posla iz točke 3 teh Slošnih pogojev ne opravi, ker to ni postrebno zaradi okoliščin posameznega primera, ali na izrecno željo naročitelja, naročitelj nima pravice zahtevati znižanja plačila za posredovanje.

5.4       V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroški dodatnih storitev iz točke 4 teh Splošnih pogojev

5.5       Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pgodoba, pri sklenitvi katere je posredovala.

5.6       Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

5.7       Plačilo za posredovanje nepremičninska družba zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju.

5.8       Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupna ali druge pogodbeza določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za osredovanje plačata obe stranki, se znasek iz prejšnjega odstavka razdeli.

5.9       Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene Pogodbe, katerere predmet je nepremičnina.

5.10     Nepremičninska družba in naročitelj se dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega stavka mora temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

5.11     Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo katere predmet je nepremičnina s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik Nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

5.12     Pri menjavi nepremičnin se šteje, kot da sta opravljena dva posla. Če pride najprej do oddaje, potem pa do prodaje iste nepremičnine, je Nepremičninska družba upravičena do plačila za posredovanje za oddajo in za prodajo.

 

 1. POVRNITEV STROŠKOV

6.1       Če ni s pogodob o posredovanju izrecno drugače dogovorjeno, ima Nepremičninska družba v skladu z drugim odstavkom 848. člena Obligacijskega zakonika pravico do povračila dejanskih stroškov, ki so ji nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanje iz točke 3. Splošnih pogojev, in sicer tudi v primeru, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena. S tem se poravnavajo stroški, ki jih je Nepremičninska družba imela pri izpolnjevanju naročila v skladu s pogodobo o posredovanju. Višina stroškov je opredeljena v ceniku nepremičninske družbe. V stroških iz tega člena so zajeti zlasti: stroški prevzema nepremičnine v prodajo, stroški priprave oglasov in oglaševanja, stroški svetovanja in priprave oz. pridobitve dokumentacije ter priprave nepremičnine na prodajo, storški pregleda listin, pregleda pravnega in dejanskega stanja (vpogledi v javne knjige, evidence, verigo listin, opozorila strankam), stroški vodenja ogledov, hrambe listin in sredstev na fiduciarnem računu, administrativni stroški,..

 

 1. VAROVANJE INTERESOV NAROČITELJA IN TRETJE OSEBE

7.1       Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev naročiteljevih interesov.

7.2       Nepremičninska družba mora ustrezno varovati tudi interese tretje osebe, ki jo je spravila v stik z naročiteljem zaradi pogajanj o pogodi, katere predmet je nepremičnina, in ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

7.3       Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, nepremičninska družba ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

 

 1. FIDUCIARNI RAČUN

8.1       Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

 

 1. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

9.1       Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police ter zavarovalna vsota so navedeni na pogodbi o posredovanju.

 

 1. EKSKLUZIVNA POGODBA O POSREDOVANJU

10.1     V primeru, da naročitelj in Nepremičninska družba skleneta ekskluzivno pogodobo o posredovanju za določeno nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme sklentiti pogodbe o posredovanju s konkurenčno nepremičninsko družbo ali preko kogarkoli tretjega oglaševati, oddajati  ali prodajati iste nepremičnine. Naročitelj se obveže, da bo Nepremičninski družbi posredoval podatke o vseh strankah ali drugih osebah, ki so z njim vzpostavile osebni stik v zvezi z nepremičnino predmet ekskluzivne pogodbe o posredovanju. V primeru, da naročitelj ne izpolni svojih obveznosti ali jih krši, je dolžan Nepremičninskih družbi plačati plačilo za vse nastale stroške ter povrniti vso morebitno nastalo škodo. Višina storškov je opredeljena v ceniku Nepremičninske družbe. V stroških iz tega člena so zajeti zlasti: stroški prevzema nepremičnine v prodajo/oddajo v najem/zakup, stroški priprave oglasov in oglaševanja, svtroški svetovanja in priprave oz. pridobitve dokumentacije ter priprave nepremičnine na prodajo ali oddajo v najem/zakup, stroški pregleda listin, pregleda pravnega in dejanskega stanja (vpogledi v javne knjige, evidence, verigo listin, opozorila strankam), stroški vodenja ogledov, hrambe listin in sreddstev na fiduciarnem računu,..

 

 1. PRENOS STORITEV POSREDOVANJA

11.1     Nepremičninska družba lahko po dogovoru z naročnikom prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe.

11.2      V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z Nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, Nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

 

 1. DRUGE OBVEZNOSTI NAROČITELJA

12.1     Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (zlasti dokazila o lastništvu,, zemljiškoknjižni izpisek, pogodbe, gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale listine).

12.2      Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oziroma dokumentacije (zlasti se Naročitelj zavezuje in jamči zato, da ni seznanjen z nobenimi napakami oz. pomanjkljivostmi posredovanih podatkov oz. listin ter da na nepremičinini ne pozna nobenih stvarnih oz. pravnih napak, ki jih ni razkril Nepremičninski družbi). V primeru, da Naročitej ne razpolaga s potrebnimi listinami ali te niso urjene, mu jih na podlagi naročila dodatnih storitev priskrbi oziroma uredi nepremičninska družba: stroški in  takse pridobitve ali ureditne listin pa niso všteti v plačilo za posredovanje in jih naročitelj plača kot dodatno storitev. Naročitelj je tudi v tem primeru dolžan Nepremičninsko družbo seznaniti z morebitnimi napakami oz. pomanjkljivostmi tako pridobljenih listin. 

12.3      Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od spremembe, pisno obvestiti Nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine.

12.4      Naročitelj bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s Pogodbo o posredovanju;

12.5      Naročitelj bo v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku 8 (osmih) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe Nepremičninsko družbo o tem pisno obvesti in ji izroči kopijo te pogodbe.

12.6      Naročitelj bo celotno obdobje trajanja pogodbe o posredovanju aktrivno sodeloval z Nepremičninsko družbo pri prodaji nepremičnine in si tudi sam prizadeval, da bi builo mogoče nepremičnino prodati v čim krajšem času. Če naročitelj ne dovoli Nepremičninski družbi, da pokaže nepremičnino tretji osebi brez njegove prisotnosti, mora biti Nepremičninski družbi vedno na voljo, da lhako tretji osebi skupaj z najočiteljem pokažeta nepremičnino.

12.7      Naročitelj bo Nepremičninski družbi poravnal plačilo za posredovanje istočasno s sklenitvijo prodajne pogodbe, pogodbe o menjavi, najemne pogodbe, zakupne pogodbe ali druge pogodbe v posledici katere se šteje, da je prišlo do prometa z nepremičnino v zvezi s čimer sije prizadelavala Nepremičninska družba. V primeru, da Nepremičninska družba ni prisotna ob podpisu prodajne pogodbe ali druge pogodbe iz 1. člena, jo je Naročitelj dolžan obvestiti najkasneje prvi delovni dan od sklenitvekaterekoli od zgoraj navedenih pogodb;

12.8      V primeru, da bo Nepremičninska družba naročitelja obvestila o ponudbi tretje osebe za nakup oz. menjavo ali o ponudbi za najem/zakup glede nepremičnine pri kateri posreduje Nepremičninska družba, bo naročitelj v roku 48 ur od prejema takšnega obvestila podal pisno izjavo o odobritvi ali zavrnitvi posamezne ponudbe.

12.9      Naročitelj je dolžan pridobiti vse potrebno, da bodo izpolnjeni pogoji po Energetskem zakonu (EZ-1) (Ur. l. RS. Št. 17/14) za uspešno realizacijo posredovanja pri prometu z nepremičninami in sicer: pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela ali pri sklepanju najemne pogodbe, mora lastnik (prodajalec oz. najemodajalec) že pred sklenitvijo ustrezne pogodbe zagotoviti, da se že pri olaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice. Nepremičninska družba izključuje vso odgovornost ter ne prevzema nobene obveznosti oz. plačila globe v kolikor naročitelj (lastnik – prodajalec oz. najemodajalec) nepremičninski družbi ne posreduje podatkov it energetske izkaznice ali kopije le-te.

 1. NEPOŠTENA RAVNANJA NAROČITELJA

13.1     Naročitelj je dolžan povrniti Nepremičninski družbi vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih obveznosti.

13.2      Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:

 1. naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepreminine;
 2. naročitelj krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju;
 3. naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;
 4. naročitelj Nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predogodbe katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči ali ne izroči v roku kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 5. naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila Nepremičninska družba;
 6. naročitelj posreduje tretjim osebam informacije in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost.

 

 1. PRAVICA DO PRIDOBITVE PODATKOV

14.1 Naročitelj dovoljuje Nepremičninski družbi v smislu spoštovanja te pogodbe preverjanje podatkov o kupljeni, prodani ali najeti nepremičnini pri pristojnem davčnem ogranu, v zemljiški knjigi ali registru najemnih pogodb ter vse druge postrebne poizvedbe, da bi se lahko sklenila ustrezna pogodba.

14.2 Nepremičninska družba v primeru, da naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, lahko opravi poizvedbe o morebiti sklnejeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

 

 1. OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA

15.1      Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, opraviti pregled stranke, ki zajema:

 1. ugotavljanje in preverjanje identitete stranke;
 2. ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba;
 3. pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja in transakcije ter drugih podatkov po zakonu;
 4. redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnost, ki jih stranka izvaja pri Nepremičninski družbi.

15.2      Naročitelj je seznjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke:

 1. osebno ime,
 2. naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 3. datum in kraj rojstva,
 4. davčno številko ter
 5. številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

 

 1. VARSTVO, OBDELAVA INUPORABA OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

16.1      Vse informacije in podatki, ki j ih je naročitelj pridobi pri Nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

16.2      Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko Nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta)

16.3      Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd...) sme Nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebeni dokument.

16.4      Nepremičninska družba na fotokopiji osebnega dokumenta označi

 1. da gre za fotokopijo,
 2. svoj naziv,
 3. izrecno določen namen fotokopiranja,
 4. pravno podlago za fotokopiranje – jasno razvidna pisna privolitev imetnika osebnega dokumenta.

16.5      Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja. Nepremičninska družba kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki.

16.6      Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjana in prekinitve pogodbe o posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba predhodno pridobila pisno soglasje naročitelja.

 

 1. ČAS TRAJANJA POGODBE IN ODPOVED POGODBE

17.1      Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev, razen če se stranki de dogovorita za krajši čas.

17.2      Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju

17.3      Pobodba prenega veljati:

 1. s potekom časa,
 2. z odpovedjo pogodbe o posredovanju,
 3. z izpolnitvijo pogodbe o posredovanju in
 4. v drugih primerih, ki jih določa zakon.

17.4      Stanki laho kadarkoli odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Odpoved mora biti podana v pisni obliki.

17.5       Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo nemudoma oz. najkasneje v 48 urah obvestiti, če je bil posel sklenjen z osebo, s katero ga ni seznanila Nepremičninska družba, ter o podrobnostih tega posla. V tem primeru je naročitelj dolžan Nepremičninskih družbi izročiti fotokopijo pogodbe, sicer nosti stroške nadaljnjega oglaševanja in posredovanja, pri čemer ti stroški ne smejo presegati ¼ predvidene posredniškega plačila za posredovanje.

 

 1. REŠEVANJE SPOROV

18.1     Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

18.2      Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je v primerih, ko gre za pogodbe s potrošniki pristojno sodišče v Mariboru.

 Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, se v primerih, ko gre za pogode med gospodarskimi subjektri, sranki dogovorita, da bo vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja ali neveljavnosti, dokončno rešil senat treh arbitrov ali arbiter posameznik, imenovan na podlagi Pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slevenije.

 

V Mariboru, dne 10.05.2018                               

 

          

                             Sprogar nepremičnine d.o.o.

                               Direktorica:Maša Sprogar                                               

 

Поиск
Цель
Страна
Регион
Город
Тип
Цена

Год постройки

Год

Размер Недвижимость

m2

Loading

Сертификат качества энергии

Top